Prah šola vožnje

Sofinanciranje izobraževanja

Sofinanciranje izobraževanja na Srednji strokovni in poklicni šoli Rogaška Slatina

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podaljšal "Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I" do leta 2022. Vsi, ki ste se šolali od šolskega leta 2014/2015 dalje oziroma se še boste šolali in si sami plačali šolnino, ste upravičeni do povračila stroškov šolanja (vpisnine, šolnine, izpitnih taks za posamezne izpite, poklicne mature ali zaključnega izpita). Do sofinanciranja so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in bodo zaključili izobraževanje do 30. 9. 2022.

Pogoj za prijavo na javni razpis je pridobitev višje stopnje izobraževanja (največ do pridobitve V. stopnje) in plačilo šolnine z lastnimi sredstvi.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.

Sofinanciranje izobraževanja na Višji strokovni šoli Rogaška Slatina

Obveščamo vas, da je bila Višja strokovna šola Rogaška Slatina uspešna na razpisu in je v okviru konzorcija pridobila sredstva za projekt Munera 3 - Izvajanje programom nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022, v katerem lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, pokrijemo celotno ali del šolnine za višješolsko izobraževanje.

Pogoj za vključitev študenta v projekt sofinanciranja je zaposlenost in redno opravljanje izpitnih obveznosti. Glede na število potencialnih kandidatov lahko Višja strokovna šola določi tudi dodatne kriterije.

Več informacij najdete na povezavi http://prah.si/703/munera-3.aspx ali v referatih Višje strokovne šole Rogaška Slatina.

Najnovejši dogodki