Prah skupina

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

Podjetje Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., je 21. maja 2018 z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpisalo pogodbo o izvajanju projekta "Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin". Projekt z naslovom "Vem, da zmorem" se bo izvajal na področju Krškega. Gre za projekt, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada, ki sodi v okvir operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti" , 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati osebe pri vključevanju na trg dela in reševanje njihove socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih aktivnosti, hkrati pa čim več oseb pripeljati bližje trgu dela in tako izboljšati njihove zaposlitvene možnosti in zaposlenost.

Program socialne aktivacije obsega:
  • Razvoj socialnih veščin in spretnosti
  • Dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo (kompetence na področju samopodobe in samoaktivacije, kompetence na področju varstva pri delu, kompetence na področju prava in funkcionalne pismenosti, kompetence na področju osebnih in poslovnih financ, kompetence na področju organizacije dela, IT kompetence)
  • Pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k rešitvi socialnih stisk in težav
  • Osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trg dela
  • Aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije
  • Pridobitev spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepila zaposlitveni potencial posameznika
V sklopu projekta se bosta izvedla dva 6-mesečna programa, skupno pa se bo v program vključilo 30 oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Več na www.eu-skladi.si.