Prah skupina

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v Posavju 2016-2019

Podjetje Prah d.o.o. je bilo kot del konzorcija avgusta 2016 uspešno na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in pridobilo projekt "Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019". Namen omenjenega projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačni izobraževalni programi
 so namenjeni zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. V različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja različnih jezikov, učenja slovenščine za priseljence bodo zaposleni krepili svoje kompetence.
Večina programov traja 50 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 10 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev.

V konzorciju, ki ga poleg podjetja Prah d.o.o. sestavljajo Ljudska univerza Krško (nosilec projekta) in Ekonomska in trgovska šola Brežice smo za izboljšanje kompetenc zaposlenih v Posavju v letih 2016-2019 pripravili:


Javnoveljavne programe:
1. Računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur)
2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame (25 ur)
3. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (120 ur)
5. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (120 ur)
6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (350 ur)
7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (120 ur)
8. Začetna integracija priseljencev – ZIP (180 ur)


Programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih (50 ur):
1. Priložnosti za razvoj podeželja
2. Več veš, več znaš, več veljaš
3. Spoznavam slovenščino in Slovenijo
4. Učinkovita komunikacija na delovnem mestu
5. Moje osebne finance
6. Tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina, francoščina)
7. Na prvem mestu-Zdravje
8. Moj sadovnjak,

Programe za pridobivanje digitalnih kompetenc (50 ur):
1. Računalniška in digitalna pismenost
2. Jaz, računalnik in denar
3. Excel-znanje za večjo uspešnost
4. Poveži se preko spleta
5. Spletno učenje tujega jezika
6. Sodobno podeželje


Programe priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (20 ur):
1. Priprave na izpit iz slovenščine za tujce
2. Temeljne kvalifikacije za voznike
3. Osnove angleščine na delovnem mestu
4. Sistem HACCP v proizvodnji ali prometu z živili
5. Varnost in zdravje pri delu
6. Zeliščar/zeliščarka
7. Izvajalec/izvajalka nizkih gradenj
8. Dobrobit živali pri prevozu


Vsebino programov je mogoče tudi prilagajati željam delodajalcev ali udeležencev.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje po programih SNIO, programih RDO in programih priprav, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programih prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino.

Informacije in prijave: 07 48 81 162, 48 81 170 ali na e-naslovu: natasa.krsak@lukrsko.si 


"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."