Prah šola vožnje

Novosti

(P)ostani aktiven podjetnik

Datum objave: 02. 08. 2018Pod okriljem prijavitelja Ljudske univerze Rogaška Slatina sodelujemo v projektu (P)ostani aktiven podjetnik, katerega cilj je ustvariti podjetnikom prijazno okolje, v katerem bodo lažje udejanjali svoje podjetniške ideje in imeli na voljo podporo prijavitelja in partnerjev projekta. Projekt traja od 12. aprila 2018 do 28. februarja 2019, njegova vrednost pa je 33.077,02 evra. V okviru projekta organiziramo različne aktivnosti, delavnice, seminarje, tečaje in predstavitve:

1. Poslovna angleščina za podjetnike
2. Poslovna nemščina za podjetnike
3. Poslovna ruščina za podjetnike
4. Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
5. Javno nastopanje in komuniciranje z mediji
6. Prepoznavanje, obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu
7. Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, mentorstvo skupine, izdelava individualnega načrta)
8. Pot v samostojnost
9. Preverjanje in razvoj poslovne ideje
10. Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidiki podjetništva
11. Umetnost marketinga
12. Poslovno okolje, v katerem delujemo lokalno, regionalno in nacionalno
13. Mreženje

Več o projektu najdete tukaj.

Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju

Datum objave: 13. 09. 2016

Namen omenjenega projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačni izobraževalni programi
 so namenjeni zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. V različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja različnih jezikov, učenja slovenščine za priseljence bodo zaposleni krepili svoje kompetence.

Večina programov traja 50 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 10 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev. V konzorciju, ki ga poleg podjetja Prah, d. o. o., sestavljajo Ljudska univerza Krško (nosilec projekta) in Ekonomska in trgovska šola Brežice smo za izboljšanje kompetenc zaposlenih v Posavju v letih 2016-2019 pripravili:

Javnoveljavne programe:
1. Računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur),
2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame (25 ur),
3. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (120 ur),
5. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (120 ur),
6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (350 ur),
7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (120 ur),
8. Začetna integracija priseljencev – ZIP (180 ur).

Programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih (50 ur):
1. Priložnosti za razvoj podeželja,
2. Več veš, več znaš, več veljaš,
3. Spoznavam slovenščino in Slovenijo,
4. Učinkovita komunikacija na delovnem mestu,
5. Moje osebne finance, 
6. Tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina, francoščina),
7. Na prvem mestu - Zdravje,
8. Moj sadovnjak.

Programe za pridobivanje digitalnih kompetenc (50 ur):
1. Računalniška in digitalna pismenost, 
2. Jaz, računalnik in denar, 
3. Excel-znanje za večjo uspešnost, 
4. Poveži se preko spleta, 
5. Spletno učenje tujega jezika,
6. Sodobno podeželje.

Programe priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (20 ur):
1. Priprave na izpit iz slovenščine za tujce, 
2. Temeljne kvalifikacije za voznike,
3. Osnove angleščine na delovnem mestu,
4. Sistem HACCP v proizvodnji ali prometu z živili,
5. Varnost in zdravje pri delu,
6. Zeliščar/zeliščarka,
7. Izvajalec/izvajalka nizkih gradenj,
8. Dobrobit živali pri prevozu.

Vsebino programov je mogoče prilagajati željam delodajalcev ali udeležancev. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje po programih SNIO, programih RDO in programih priprav, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.  Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino.

Informacije in prijave: 07 48 81 162, 48 81 170 ali na e-naslovu: natasa.krsak@lukrsko.si.

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."

Najnovejši dogodki