Prah šola vožnje

Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

Naziv in stopnja poklicne izobrazbe

Gastronom hotelir/Gastronomka hotelirka (III)

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževalni program traja tri leta.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:
 • splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne predmete;
 • izbirne strokovne predmete;
 • odprti del kurikula;
 • interesne dejavnosti;
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Obseg zaključnega izpita

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • storitev in zagovor.

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Rogaški Slatini

Več

Najnovejši dogodki