Prah šola vožnje

Novosti

Povračilo šolnin - razpis

Datum objave: 01. 02. 2019


Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podaljšal "Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I" do leta 2022. Vsi, ki ste se šolali od šolskega leta 2014/2015 dalje oziroma se še boste šolali in si sami plačali šolnino, ste upravičeni do povračila stroškov šolanja (vpisnine, šolnine, izpitnih taks za posamezne izpite, poklicne mature ali zaključnega izpita). Do sofinanciranja so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in bodo zaključili izobraževanje do 30. 9. 2022.

Pogoj za prijavo na javni razpis je pridobitev višje stopnje izobraževanja (največ do pridobitve V. stopnje) in plačilo šolnine z lastnimi sredstvi.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.

Najnovejši dogodki