Prah šola vožnje

Projekti

Projekti

Podjetja v Skupini Prah so aktivna in uspešna tudi na področju projektnega dela. Del projektov podjetja razvijajo in izvajajo samostojno, del projektov pa poteka v partnerstvu z drugimi podjetji oziroma organizacijami. Do danes so nam med drugimi zaupali že:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
- Ministrstvo za obrambo;
- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije;
- Zavod RS za zaposlovanje;
- DARS, d. d.
- Pošta Slovenije, d. d.
- Elektro Ljubljana, d. d.;
- Javne službe Ptuj, d. o. o.;
- Slovenijales, d. o. o.;
- Gebruder Weiss, d. o. o.
- Splošna bolnišnica Celje;
- Kemofarmacija, d. o. o.
- VOC Celje, d. o. o.
- Mikša transport, s. p.;
- Žarn Krško, d. o. o.
- Avtoline, d. o. o.
- Talum, d. d.;
- Kitak, d. o. o.;
- Dinos, d. d.;
- Europacific transport, d. o. o.;
- Prevozi Maček, s. p.;
- Komunala Laško, d. o. o.;
- Coma Commerce, d. o. o.;
- Papir Servis, d. o. o.;
- Siel, d. o. o.;
- Eurolinia, d. o. o.;
- Asfalti Kovač, d. o. o.;
- Kolektor CPG, d. d.;
- Špedicija Goja, d. o. o.;
- MarTurA, d. o. o.

Aktualne projekte, v katerih sodelujemo bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner, si lahko ogledate na levi, med bolj odmevnimi projekti in dogodki, ki jih je podjetje v zadnjih desetih letih pridobilo, uspešno izpeljalo in so že zaključeni, pa velja omeniti:

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin Krško
Projekt, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada, sodi v okvir operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela". Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati osebe pri vključevanju na trg dela in reševanje njihove socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih aktivnosti, ki jih kot izvajalec tekom projekta razvijamo, hkrati pa čim več oseb pripeljati bližje trgu dela in tako izboljšati njihove zaposlitvene možnosti in zaposlenost.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v Posavju 2016-2019
Kot del konzorcija smo bili avgusta 2016 uspešni na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in pridobili projekt "Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019". Namen omenjenega projekta je bil povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Udeležencem smo nudili brezplačne izobraževalne programe, poudarek pa je bil na zaposlenih osebah, starejših od 45 let. V različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja različnih jezikov, učenja slovenščine za priseljence so zaposleni krepili svoje kompetence.

Vseživljenjska karierna orientacija za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve v Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje Celje, Ptuj in Sevnica
Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo.

ASI 2017
Izbrani smo bili na javnem povabilu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Slovenije »Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc«. V okviru projekta smo razvili specifična izobraževanja in usposabljanja za ciljno skupino oseb s področja komunikacije, medosebnih odnosov, vodenja, prodajnih tehnik, eko, varne in varčne vožnje, promocije zdravja na delovnem mestu, tujih jezikov in računalništva.

Razvoj modela kompetenc Odličen trgovec
Za podjetje Jagros, d. o. o., enega največjih trgovcev v Sloveniji s preko 600 zaposlenimi, smo razvili in vpeljali model kompetenc z ustreznimi izobraževalnimi programi (formalnimi in neformalnimi), ki odpravljajo ugotovljen manko kompetenc.

Svetovalni intervjuji in delavnice »Priprava na samozaposlitev«
V letih 2010 in 2011 smo v sklopu aktivne politike zaposlovanja razvili in izvajali aktivnosti svetovanja za presojo poslovnih idej in delavnice o samozaposlitvi. V aktivnosti je bilo vključenih več kot 10.000 oseb.

Leonardo da Vinci projekt mobilnosti »Mental Issues in Job Centers«

Med leti 2013 in 2015 smo bili vključeni v Leonardo da Vinci projekt mobilnosti, katerega namen je bil pridobivanje in uporaba znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklicev, povečanje števila in kakovosti mednarodnih usposabljanj in povečanje zaposljivosti posameznikov ter njihove vključenosti na evropski trg dela. V sklopu projekta smo razvili specifična izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na Zavodu RS za zaposlovanje, s katerimi smo odpravljali njihov manko kompetenc za delo z brezposelnimi osebami. V projektu so sodelovale partnerske organizacije iz Madžarske, Italije, Velike Britanije, Romunije, Nemčije in Turčije.

Projekt dualnega usposabljanja v Nemčiji MobiPro »The job of my life«
Leta 2015 smo razvili specifičen projekt usposabljanja, ki poteka v partnerskih organizacijah v Nemčiji, vanj pa so vključene osebe iz Slovenije. Vključene osebe preživijo do 25-odstotkov časa v šoli na teoretičnem izobraževanju, ves preostali čas (najmanj 75-odstotkov časa) pa so vključene v praktično izobraževanje pri delodajalcih.

Mednarodna konferenca »Potrebe na trgu dela 2018«
Konferenca je bila organizirana z namenom delitve znanj in pregleda aktualnega dogajanja na trgu dela v povezavi s ponudbo aktualnih izobraževalnih programov, ki so zainteresirani javnosti na voljo.

Najnovejši dogodki