Prah šola vožnje

Munera 3

Munera 3

Prah, izobraževalni center d. o. o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu.

Prah, izobraževalni center d. o. o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina, bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila do 10 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje višješolskih izobraževalnih programov Prah, izobraževalnega centra d. o. o., Višje strokovne šole Rogaška Slatina, od začetka študijskega leta 2020/2021 do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11) - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca ipd.). Vsak vključen kandidat mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali:
- prvič ob vključitvi udeležencev v program;
- drugič najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in
- tretjič najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:
- kriterij za 1. cikel: uspeh na maturi;
- kriterij za 2. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena;
- kriterij za 3. cikel: študentje, ki so že vključeni v katerikoli višješolski izobraževalni program, ki ga izvaja organizacija in ki jim za dokončanje študija, poleg diplomske naloge, manjkajo tudi predmetne študijske obveznosti.

V študijskem letu 2020/2021 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt do 10 študentov. V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt
Rok za prijavo v projekt je 25. 9. 2020 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila (o statusu zaposlene osebe).
Vloge se pošljejo v skenirani obliki na elektronski naslov referat@prah.si z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.
Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt: Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 10. 2020. Izbrani kandidati bodo nato povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3:
T: +386 40 416 250
E: nadja.bezensek@prah.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

       

Najnovejši dogodki