Prah šola vožnje

LAS

LAS Bil bi privatnikNaziv operacije: Bil bi privatnik
Akronim operacije: B.B.P.
Prijavitelj: Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 24.652,50 evra
Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva
Cilj: 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje
Trajanje operacije: od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2021

Kratek povzetek: Operacija Bil bi privatnik je skladna z glavnimi izzivi iz Strategije lokalnega razvoja  za LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, in sicer z doseganjem trajnostne gospodarske in družbene rasti in s povečanjem delovno aktivnega prebivalstva. Z aktivnostmi bomo na področju razvoja gospodarstva ustvarili podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij. Le-ti so na območju LAS Obsotelje in Kozjansko tudi pomembni za razvoj gospodarstva. V regiji bomo preko izobraževalnih delavnic osveščali, motivirali in spodbujali podjetniško razmišljanje in podjetniško pot predvsem pri šoloobveznih otrocih, delavnice pa bodo namenjene tudi brezposelnim. V osnovnih in srednjih šolah bomo vzpostavili podporno okolje,  ki bo mladim dalo priložnost videti razsežnosti podjetništva tudi izven meja Slovenije. S primeri dobrih praks (preko video konferenc, obiska podjetniškega inkubatorja) bomo v mladih odkrivali njihov potencial ter jim pokazali, da lahko z dobro idejo postanejo zelo uspešni na področju, ki jih veseli. Zavedamo se predvsem tega, da je velik odstotek otrok, ki so vključeni v izobraževanje (osnovnošolsko, srednješolsko), strah podjetništva, saj velikokrat slišimo stavek: »To se ne splača.« Inovativnega v operaciji je to, da bomo otrokom v šolah ponudili kratek program izvajanja delavnic, kjer bodo hitro spoznali, ali v podjetništvu in življenju podjetnika vidijo svoj potencial. Na šolah bomo vzpostavili/ponudili t. i. dodatno učno uro v sklopu izbirnih vsebin, kjer bodo učenci/dijaki s pomočjo izkušenih podjetnikov spregovorili o življenju podjetnika ter oblikah podjetništva na območju Obsotelja in Kozjanskega. Predvsem je na omenjenem območju večje število družinskih podjetij in nekateri s prehitrimi odločanji te tradicije ne nadaljujejo več. V obstoječem lokalnem znanju in sposobnostih, tradiciji bi morali zgraditi oz. nadaljevati, saj so temelji za mnoge podjetniške poti bili vzpostavljeni že mnogo prej.

Operacija sledi ciljem iz Strategije lokalnega razvoja:

Ustvarjanje delovnih mest

1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva

1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje

Z operacijo bomo spodbujali in širili podjetniško in podjetno razmišljanje med mladimi (šolsko mladino, mladimi brezposelnimi). Zavedamo se, da je izobraževanje in ustvarjalno podporno okolje ključnega pomena za odpiranje novih delovnih mest in ohranjanje poseljenosti območja (predvsem preprečitev bega možganov v druga mesta oz. druge države). Z operacijo želimo tudi vzpostaviti boljše povezovanje šol in gospodarstva ter zmanjšati neskladje med ponudbo in potrebami na trgu dela. Tudi zaradi visoke stopnje brezposelnosti mladih je potrebno iskati nove možnosti za pridobivanje novih znanj in kompetenc ter spodbujati vseživljenjsko učenje ter med temi ranljivimi skupinami zadržati obstoječe znanje mladih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Poleg višje zaposljivosti zaradi novih pridobljenih kompetenc in znanj želimo vzpodbuditi večjo željo in odgovornost za odpiranje lastnih podjetij.


LAS Vaš drugi domNaziv operacije: Vaš drugi dom
Akronim operacije: V.D.D.
Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
Celotna vrednost operacije (z DDV): 10.779,95 evra
Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.2.: Razvoj in trženje lokalnih potencialov
Cilj: 1.2.1.: Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev
Trajanje operacije: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek: Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna. Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

Glavne dejavnosti:
1. Digitalna akademija
2. Osnove digitalne fotografije
3. Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
4. Obdelava fotografij z grafičnimi programi
5. Profesionalno fotografiranje prostorov
6. Psihološki profil gosta
7. Čustvena in razumska inteligenca gosta
8. osnove računovodstva
9. Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
10. Pravni vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
11. Raba spletnih portalov

Pričakovani rezultati: Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

LAS (P)ostani aktiven podjetnikNaziv operacije: Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot
Akronim operacije: (P)ostani  aktiven podjetnik
Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,Območna obrtno–podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah,Mladinski svet Občine Rogaška Slatina
Celotna vrednost operacije (z DDV): 33.077,02 evra
Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva
Cilj: 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje
Trajanje operacije: od 12. 4. 2018 do 28. 2. 2019

Kratek povzetek: Na področju razvoja gospodarstva bomo ustvarjali podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij, ki so na območju LAS-a pomembni za razvoj gospodarstva, in za njihov razvoj. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in  ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev  družinam prijaznih podjetij in zdravega delovnega okolja. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, start-upom, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika.

Cilji: Na območju bomo izvajali aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj podjetništva, dajali bomo podporo ukrepom za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Aktivnosti bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. Mlade, brezposelne in potencialne podjetnike bomo spodbujali, da si bodo z novo pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika. Naš namen je tudi z izbranimi aktivnostmi (izobraževalnimi, svetovalnimi, aktivnostmi za zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa) udeležence med seboj povezati in tako ustvariti novo podporno okolje.

Glavne dejavnosti:
1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Promocija in obveščanje javnosti
3. Izobraževalni moduli:
- Poslovna angleščina za podjetnike
- Poslovna nemščina za podjetnike
- Poslovna ruščina za podjetnike
- Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
- Javno nastopanje in komunikacija z mediji
- Preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu
- Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, izdelava individualnega načrta)
- Pot v samostojnost
- Preverjanje in razvoj poslovne ideje
- Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidik
- Umetnost marketinga
- Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno in nacionalno ter mreženje
4. Svetovanje in mentorstvo na info točka
5. Zaključni dogodek Podjetnik za zdravo telo na kolo

Pričakovani rezultati: Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli večjo informiranost s področja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, dobili bodo podporo s področja podjetniškega svetovanja in aktivnega življenjskega sloga ter tako imeli novo storitev, znali bodo ustvarjalno uporabiti znanje.

Najnovejši dogodki