Prah šola vožnje

Leonardo da vinci: Mental issues in job centers

MEDNARODNI LEONARDO DA VINCI PROJEKT MOBILNOSTI ´MENTAL ISSUES IN JOB CENTERS´

Podjetje Prah d.o.o. je od septembra 2013 vključeno v mednarodni Leonardo da Vinci projekt mobilnosti, imenovan ´Mental issues in job - centers.´ Projekt spada pod programe vseživljenjskega učenja, njegov namen pa je podpirati pridobivanje in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica, povečati število in kakovost mednarodnih usposabljanj in povečati zaposljivost posameznikov in njihovo vključenost na evropski trg dela.

Projekt se osredotoča na vedno pogostejše težave v mentalnem zdravju nezaposlenih ljudi, katerih število narašča kot posledica ekonomske krize, ter s pojavi depresije ljudi na delovnih mestih, ki lahko privedejo do izgube delovnih mest. Preverjalo se bo, koliko znanja in usposobljenosti imajo zaposleni v zavodih za zaposlovanje pri svetovanju svojim strankam z mentalnimi problemi oziroma prepoznavanju simptomov ljudi s tovrstnimi težavami in osveščenost o tem, kam se lahko te posameznike napoti po pomoč
V sklopu projekta se bodo v dveh letih oblikovale in izvedle različne delavnice in usposabljanja za zaposlene v zavodih za zaposlovanje, kjer jim bodo o tem, kako reagirati ob mentalnih problemih njihovih strank, svetovali različni strokovnjaki, kot so psihiatri, psihologi in drugi. V projektu bodo sodelovale partnerske organizacije iz Madžarske, Italije, Velike Britanije, Romunije, Nemčije, Slovaške in Turčije, trajanje projekta pa je dve leti in vključuje mobilnosti v vse sodelujoče države.

   

Vsaka organizacija iz zgoraj naštetih držav bo k sodelovanju povabila vodilne in predstavnike zaposlenih na zavodih za zaposlovanje, ki jim bodo lahko predstavili stanje usposobljenosti in strokovnosti zaposlenih na zavodih in si z njihovo pomočjo ustvarili sliko stanja v posameznih državah.

Na uvodnem srečanju partnerskih organizacij se bo sestavila anketa, ki bo zaposlene na zavodih spraševala, kako se ubadajo z metalnimi problemi svojih strank, kako prepoznajo mentalne probleme, na kak način nanje odreagirajo, obenem pa bo oblikovana tudi anketa za iskalce zaposlitve, v kateri bodo odgovarjali na vprašanje o tem, kako se s temi problemi soočajo oni sami. Te ankete bodo nato partnerske organizacije, vključene v projekt, razdelile med 60 – 80 zaposlenih na zavodih za zaposlovanje ter med 60-80 iskalcev zaposlitve. Analize anket se bodo primerjale med državami, njihovi rezultati pa bodo v pomoč pri oblikovanju programa usposabljanja za zaposlene na zavodih za zaposlovanje ter pri oblikovanju končnih anket.

V sklopu projekta se bo potem na evropskem nivoju s pomočjo primerjav med državami ustvarila slika stanja v evropskih državah in se nato oblikoval program usposabljanja za zaposlene na zavodih za zaposlovanje, ki bo le – tem pomagal pri obravnavanju strank z mentalnimi problemi, jih naučil prepoznati znake duševne stiske in ravnanja v primerih, ko obravnavajo stranko s takšnimi težavami. S pomočjo projekta se bo razvil vzorec ukrepanja na zavodih za zaposlovanje, ki bo pomagal tako zaposlenim kot tudi njihovim strankam pri lažjemu reševanju težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo na zavodih za zaposlovanje.


Ostala vsebina / Other content

Najnovejši dogodki