Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Višješolski strokovni študijski program logističnega inženirstva se izvaja na dveh lokacijah - na sedežu šole v Rogaški Slatini in podružnici šole v Ljubljani. Po zaključenem izobraževanju študentje pridobijo naziv Inženir logistike/Inženirka logistike (raven izobrazbe VI/I).

V študij se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno maturo oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Študij traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS.

Posamezen letnik študija stane 1.650 evrov (250 evrov vpisnina in 1.400 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 140 evrov. Diplomsko delo z zagovorom stane 300 evrov.

Najnovejši dogodki