Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Predšolska vzgoja sodi med srednja strokovna izobraževanja in se izvaja v Krškem. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Vzgojitelj/Vzgojiteljica predšolskih otrok (raven izobrazbe V) in so usposobljeni za učinkovito in ustvarjalno načrtovanje in izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v skupini, poznajo in znajo povezovati teoretična in praktična znanja o razvoju in vzgoji otrok ter znajo opazovati, spremljati in vrednotiti otrokov razvoj in napredek.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo ali
  • nižjo poklicno šolo.
Izobraževanje traja 4 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.300 evrov (150 evrov vpisnina in 1.150 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 115 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki